Currently playing:

TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 12 - LƯU THỦY TRƯỜNG

Track Information:

Title: LƯU THỦY TRƯỜNG
Artist: TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 12
Album: ĐỘC TẤU ĐỜN KÌM
Length: 2:21
Filename: Lưu Thủy Trường (12 câu đầu).mp3
File size: 3.24 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 192 kbps
Sample Rate: 44100 Hz