tukhari - Gur ke charan - 2009-nov-12-03-00-01-1.mp3 (6.07 MB)