BezOhleduNaVysledkyBanikuVzdyFandimeIkdyzJsmeTedBezdomovciVsudeZaNimJezdime.mp3 (1.34 MB)