Currently playing:

BA TU ĐỘC TẤU ĐỜN KÌM 8 CÂU - NAM AI LỚP 2

Track Information:

Title: NAM AI LỚP 2
Artist: BA TU ĐỘC TẤU ĐỜN KÌM 8 CÂU
Album: THẦY ĐẠT LONG XUYÊN
Length: 2:03
Filename: Nam Ai Lớp 2 (Ba Tu kìm).mp3
File size: 1.41 MB
Track:
Year: None
Genre: Other
Bitrate: 96 kbps
Sample Rate: 44100 Hz