Currently playing:

ĐỘC TẤU ĐỜN KÌM - XUÂN NỮ NHẠC (ĐỜN MÀN)

Track Information:

Title: XUÂN NỮ NHẠC (ĐỜN MÀN)
Artist: ĐỘC TẤU ĐỜN KÌM
Album: DÂY HÒ NĂM
Length: 3:05
Filename: Xuân Nữ Nhạc Lễ (kìm hò 5).mp3
File size: 2.84 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 128 kbps
Sample Rate: 44100 Hz